Inhoud Leefstijlakkoord

Het lokale Beweegakkoord is op 18 maart 2021 ondertekend door ruim 40 partners. Met dit Beweegakkoord willen we bereiken dat alle inwoners van de gemeente Bergen voldoende bewegen en een gezonde en vitale leefstijl nastreven.

Samen werken we aan drie thema’s:

 1. Sportieve en Gezonde Jeugd
 2. Positieve Gezondheid
 3. Vitale Sport- en Beweegaanbieders

Bekijk hieronder de samenvatting van ambities en acties per thema:

Sportieve en Gezonde Jeugd

Ambitie

Jong geleerd is oud gedaan. We willen ervoor zorgen dat bewegen voor kinderen vanzelfsprekend is. We zetten hierbij in op de sport- en beweegdeelname en de motorische vaardigheden van kinderen. Waar mogelijk willen we dit verhogen en verbeteren. We sluiten daarbij vooral aan op het aanbod dat er is en proberen dat beter te benutten door als onderwijs, sport- en beweegaanbieders, combinatiefunctionarissen, gemeente en andere partners samen te werken.

Activiteiten

 • Begeleiding en ondersteuning van het basisonderwijs op alle beweeg en gezondheidsvlakken (zoals bewegingsonderwijs);
 • Sportprogramma’s in het basisonderwijs realiseren: koppelen van de verenigingen en sportaanbieders zodat leerlingen laagdrempelig kunnen kennismaken;
 • Professionele jeugdtrainers diverse sporten laten ‘rouleren’ door de gemeente (ook train de trainer);
 • Organiseren van E-Sports in combinatie met skill games in de gemeente Bergen;
 • Verlagen van drempel voor gebruik van financiële regelingen (Stichting Leergeld);
 • Realiseren van een Multisport-aanbod waarbij basisschooljeugd na schooltijd kennis kan maken met diverse sport- en beweegmogelijkheden.

Positieve Gezondheid

Ambitie

Door goede samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en sporten beweegaanbieders is er altijd een match te maken tussen de wensen en behoeften van (inactieve) inwoners en sport- en beweegaanbod. Het aanbod wordt aangepast en afgestemd op de behoeften van de inwoners van de gemeente Bergen, waardoor meer inwoners zullen gaan sporten en bewegen en daardoor gezondheid en participatie bevorderd worden.

Activiteiten

 • Organiseren van infomarkten en fittesten voor kwetsbare inwoners
 • In kaart brengen van sport- en beweegaanbod per doelgroep.
 • Tevens kijken naar dorps- en gemeente overstijgend aanbod
 • Uitbreiden van wandelgroepen voor ouderen in alle dorpskernen (zoals Nationale Diabetes Challenge)
 • Aanbieden van cursussen valpreventie in alle dorpen
 • Ontwikkelen van toolkit voor nieuwe inwoners m.b.t. aanbod sport en bewegen
 • Realiseren van beweegvriendelijke omgeving voor ouderen (denk aan het plaatsen van paaltjes met routes, realiseren van bankjes om te rusten, anpakken van onveilige fietspaden, etc.
 • Toegankelijk maken van de duofiets bij Maasduinen Staete

Vitale Sport- en Beweegaanbieders

Ambitie

Sport- en beweegaanbieders zijn vitaal en toekomstbestendig met voldoende vrijwilligers. Daardoor blijft sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar. Sport- en beweegaanbieders hebben de krachten gebundeld en maken gebruik van elkaars kwaliteiten.

Activiteiten

 • Vernieuwend aanbod aanbieden binnen de verenigingen (bijvoorbeeld wandelvoetbal/Dynamic tennis);
 • Gezamenlijk oppakken van verenigingstaken zoals ledenadministratie, financiën en gezamenlijke inkoop;
 • Oprichten van een Kernteam beweegakkoord/Sportraad;
 • Opzetten samenwerkingsverband jeugdafdeling voetbalverenigingen;
 • Opzetten van een gezamenlijke vrijwilligerspool (per dorp);
 • Opzetten van een gezamenlijk lidmaatschap (in een dorp) met meerdere verenigingen/aanbieders (zoals bij de Alverman);
 • Gezamenlijk organiseren van tennisopleiding tennisverenigingen;
 • Organiseren themabijeenkomst voor sport- en beweegaanbieders, zoals pedagogische ondersteuning;
 • Omnivereniging op dorpsniveau of sportniveau (verenigingen), met een doorkijk naar één omnivereniging in de gehele gemeente;
 • Gezamenlijke trainer voor alle tennisverenigingen in gemeente Bergen;
 • Oprichten van een (gezamenlijk) jeugdbestuur.

Uiteindelijk is het beweeg- en preventieakkoord samengevoegd tot een leefstijlakkoord, waar jullie samen met ons, invulling aan gaan geven. Dit leefstijlakkoord wordt momenteel herschreven.